Privacy Verklaring

Stichting Historisch Brandweermaterieel Nieuwerbrug, gevestigd aan Gravin Margarethastraat 1, 2415 CA  Nieuwerbrug, draagt zorg en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Stichting Historisch Brandweermaterieel Nieuwerbrug
Website: brandweerhistorienieuwerbrug.nl
Gravin Margarethastraat 1
2415 CA  Nieuwerbrug
KvK nr.: 73910414

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Stichting Historisch Brandweermaterieel Nieuwerbrug verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres (geanonimiseerd)
- Gegevens over uw activiteiten op onze website (geanonimiseerd)
- Internetbrowser en apparaat type (geanonimiseerd)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via stichting@brandweerhistorienieuwerbrug.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Stichting Historisch Brandweermaterieel Nieuwerbrug verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de betreffende contacten te onderhouden.
- U te informeren over wijzigingen van evenementen, afspraken etc..
- Contacten t.a.v. sponsoring of donateurschap.
- Stichting Historisch Brandweermaterieel Nieuwerbrug verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Stichting Historisch Brandweermaterieel Nieuwerbrug neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de Stichting Historisch Brandweermaterieel Nieuwerbrug) tussen zit.

Contact en offerte formulier:
Als u het contactformulier op de Website invult, dan worden de gegevens die u aan de Stichting Historisch Brandweermaterieel Nieuwerbrug toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Stichting Historisch Brandweermaterieel Nieuwerbrug verzamelt in dit kader uw naam en e-mailadres, nu opgave van deze gegevens verplicht is. Het opgeven van de eventuele naam van uw organisatie en telefoonnummer is optioneel. De door u verstrekte Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.

Nieuwsbrieven:
Stichting Historisch Brandweermaterieel Nieuwerbrug kan diverse nieuwsbrieven aanbieden. Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt als u met ons in het verleden een opdracht bent aangegaan of dat u zich expliciet heeft aangemeld om toegevoegd te worden aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt. Behoudens, in sommige gevallen, de verstrekking van uw gegevens aan verwerkers van de nieuwsbrief. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verzenden van de nieuwsbrieven. Voor de bescherming van uw gegevens hebben wij met deze verwerker(s) een verwerkingsovereenkomst gesloten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Stichting Historisch Brandweermaterieel Nieuwerbrug bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

CategorieBewaartermijnReden
ContactformulierGedurende de looptijd van de aanvraag / offerteOnderhouden van contact
SponsorcontractGedurende de looptijd van het contractOnderhouden van contact
DonateurGedurende de looptijd van het donateurschapOnderhouden van contact
Boekhouding (facturen etc.)Gedurende 7 jaarFiscale bewaarplicht
NieuwsbriefTot het moment dat u zich afmeldtOnderhouden van contact

Delen van persoonsgegevens met derden:
Stichting Historisch Brandweermaterieel Nieuwerbrug verstrekt geen of uitsluitend aan derden alleen dan als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Stichting Historisch Brandweermaterieel Nieuwerbrug gebruikt alleen technische- functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u graag naar onze cookieverklaring.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Stichting Historisch Brandweermaterieel Nieuwerbrug en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar stichting@brandweerhistorienieuwerbrug.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting Historisch Brandweermaterieel Nieuwerbrug wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Stichting Historisch Brandweermaterieel Nieuwerbrug neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via stichting@brandweerhistorienieuwerbrug.nl.

Aanpassen Privacyverklaring:
Stichting Historisch Brandweermaterieel Nieuwerbrug behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd.

Deze versie is opgesteld op 10 april 2019.